ฐานข้อมูลสื่อการเรียนการสอน / สื่อเผยแพร่ผลงานครู
โรงเรียนดัดดรุณี ฉะเชิงเทราภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สุขศึกษา และพละศึกษา

ศิลปะ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รวมทั้งหมด

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

มีผลงานวิชาการทั้งหมด 5 ผลงาน / แสดงหน้าละ 5 ผลงาน
ปีที่ผลิต เรื่อง เปิดอ่าน ผู้จัดทำ/เผยแพร่
2554 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนากิจกรรมรักการอ่านโรงเรียนดัดดรุณี 1160 รัตนาภรณ์ เจษฎาฉัตร
2551 การประเมินโครงการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาของโรงเรียนผาณิตวิทยา 27 พรพิมล นิยมพันธุ์
2550 ผลของการใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มาจากครอบครัวแตกแยก 935 เสาวภาพ วานิชกิตติกูล
2550 ผลของการให้คำปรึกษากลุ่มแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลางที่มีต่อแรงจูงใจภายใน ในการเรียนรู้ด้วยตอนเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ 890 ไพเราะ แช่มประสิทธิ์
2549 รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 903 รัตนาภรณ์ เจษฎาฉัตร

หน้าที่ : 1


จัดทำโดย: งานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนดัดรุณี
เว็บไซต์: http://ap.ddn.ac.th อีเมล์: webmaster@ddn.ac.th