ฐานข้อมูลสื่อการเรียนการสอน / สื่อเผยแพร่ผลงานครู
โรงเรียนดัดดรุณี ฉะเชิงเทราภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สุขศึกษา และพละศึกษา

ศิลปะ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รวมทั้งหมด

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

มีผลงานวิชาการทั้งหมด 28 ผลงาน / แสดงหน้าละ 8 ผลงาน
ปีที่ผลิต เรื่อง เปิดอ่าน ผู้จัดทำ/เผยแพร่
2551 ผลของการให้คำปรึกษาตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการที่มีต่อการลดน้ำหนัก ของนักเรียนที่เป็นโรคอ้วน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 958 มยุรีย์ ลิ้มยิ่งเจริญ
2550 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 902 กัลยา กลิ่นเชิดชู
2550 รายงานการสร้างความและทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำเร็จ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 981 อุบล ศรีชัย
2549 การใช้แบบรายงานการดำเนินงานและติดตามผล เรื่อง การสร้างชิ้นงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดัดดรุณี. 859 กัลยา กลิ่นเชิดชู
2549 การทดลองใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 ง33101 (งานประดิษฐ์) เรื่องการถักโครเชต์ (Crochet) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 1239 เสียงพิณ ควะชาติ
2549 รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง ฉลาดซื้อ รายวิชา ง31101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 1198 กาญจนา จอมศิลป์
2549 รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดดอกไม้สด ง40223 ชั้นมัธยศึกษาปีที่ 5 132 รัชตา บุญเจริญ
2546 ผลการใช้แฟ้มงานแสดงพฤติกรรมการเรียนประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 814 กัลยา กลิ่นเชิดชู

หน้าที่ : 12


จัดทำโดย: งานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนดัดรุณี
เว็บไซต์: http://ap.ddn.ac.th อีเมล์: webmaster@ddn.ac.th