ฐานข้อมูลสื่อการเรียนการสอน / สื่อเผยแพร่ผลงานครู
โรงเรียนดัดดรุณี ฉะเชิงเทราภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สุขศึกษา และพละศึกษา

ศิลปะ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รวมทั้งหมด

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

มีผลงานวิชาการทั้งหมด 28 ผลงาน / แสดงหน้าละ 20 ผลงาน
ปีที่ผลิต เรื่อง เปิดอ่าน ผู้จัดทำ/เผยแพร่
2556 เอกสารประกอบการเรียน ง 21102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 4275 ลดาวัลย์ ศิริประเสริฐ
2555 การพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย : ระบบห้องเรียนออนไลน์ DDN Learning Management System 2012 1057 กัลยา กลิ่นเชิดชู
2555 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต : คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1453 อุบล ศรีชัย
2554 พฤติกรรมการคัดลอกใบงานและส่งงานไม่ทันเวลาของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 และ 5/4 ภาคเรียนที่ 2/2554 1130 กัลยา กลิ่นเชิดชู
2554 flowchart 5978 สุรีย์ สิงห์เจริญ
2553 รายงานการวิจัย เรื่อง การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชา ง31101 เทคโนโลยี 1 หน่วยที่ 2 ท่องโลก CYBER เรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 1151 กัลยา กลิ่นเชิดชู
2553 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (ปรับปรุง) 195 กัลยา กลิ่นเชิดชู
2553 ระบบห้องเรียนออนไลน์ (e-Classroom System) 1261 กัลยา กลิ่นเชิดชู
2553 บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การประดิษฐ์ดอกคุณนายตื่นสาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 17946 วันเพ็ญ เรื่องรัชนีกร
2553 รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่องการประดิษฐ์เศษวัสดุ การงานอาชีพและเทคโนโลยี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2553 2702 ณีรนุช ตุ้มจ้อย
2552 บทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง ฉลาดซื้อ รายวิชา ง31101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 1597 กาญจนา จอมศิลป์
2552 ห้องเรียนสังคมออนไลน์ (Learning Social Network) 79 กัลยา กลิ่นเชิดชู
2552 ระบบปฏิบัติการ 1016 กัลยา กลิ่นเชิดชู
2552 สื่อคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียช่วยสอน เรื่อง ไฟฟ้ากระแสตรง 2402 ประเสริฐ แจ้งตระกูล
2552 บทเรียนสำเร็จรูป รายวิชา ง40223 การจัดดอกไม้สด เล่มที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 1476 รัชตา บุญเจริญ
2552 บทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง ฉลาดซื้อ รายวิชา ง31101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 5869 กาญจนา จอมศิลป์
2552 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การโปรแกรมเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2443 สุรีย์ สิงห์เจริญ
2552 การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชุด ถักสวยด้วยมือเรา 9692 เสียงพิณ ควะชาติ
2552 รายงานการทดลองใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา ง 32203 งานประดิษฐ์ เรื่องการประดิษฐ์เศษวัสดุ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3596 ณีรนุช ตุ้มจ้อย
2551 ผลการทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชา ง40206 เทคโนโลยีกับสารนิเทศ เรื่อง ระบบปฏิบัติการ (Operating System) ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 812 กัลยา กลิ่นเชิดชู

หน้าที่ : 12


จัดทำโดย: งานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนดัดรุณี
เว็บไซต์: http://ap.ddn.ac.th อีเมล์: webmaster@ddn.ac.th