ฐานข้อมูลสื่อการเรียนการสอน / สื่อเผยแพร่ผลงานครู
โรงเรียนดัดดรุณี ฉะเชิงเทราภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สุขศึกษา และพละศึกษา

ศิลปะ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รวมทั้งหมด

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

มีผลงานวิชาการทั้งหมด 28 ผลงาน / แสดงหน้าละ 20 ผลงาน
ปีที่ผลิต เรื่อง เปิดอ่าน ผู้จัดทำ/เผยแพร่
2556 เอกสารประกอบการเรียน ง 21102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 5128 ลดาวัลย์ ศิริประเสริฐ
2555 การพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย : ระบบห้องเรียนออนไลน์ DDN Learning Management System 2012 1389 กัลยา กลิ่นเชิดชู
2555 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต : คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1804 อุบล ศรีชัย
2554 พฤติกรรมการคัดลอกใบงานและส่งงานไม่ทันเวลาของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 และ 5/4 ภาคเรียนที่ 2/2554 1461 กัลยา กลิ่นเชิดชู
2554 flowchart 7744 สุรีย์ สิงห์เจริญ
2553 รายงานการวิจัย เรื่อง การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชา ง31101 เทคโนโลยี 1 หน่วยที่ 2 ท่องโลก CYBER เรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 1529 กัลยา กลิ่นเชิดชู
2553 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (ปรับปรุง) 504 กัลยา กลิ่นเชิดชู
2553 ระบบห้องเรียนออนไลน์ (e-Classroom System) 238 กัลยา กลิ่นเชิดชู
2553 บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การประดิษฐ์ดอกคุณนายตื่นสาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 18346 วันเพ็ญ เรื่องรัชนีกร
2553 รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่องการประดิษฐ์เศษวัสดุ การงานอาชีพและเทคโนโลยี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2553 3067 ณีรนุช ตุ้มจ้อย
2552 บทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง ฉลาดซื้อ รายวิชา ง31101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 1943 กาญจนา จอมศิลป์
2552 ห้องเรียนสังคมออนไลน์ (Learning Social Network) 327 กัลยา กลิ่นเชิดชู
2552 ระบบปฏิบัติการ 1255 กัลยา กลิ่นเชิดชู
2552 สื่อคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียช่วยสอน เรื่อง ไฟฟ้ากระแสตรง 2647 ประเสริฐ แจ้งตระกูล
2552 บทเรียนสำเร็จรูป รายวิชา ง40223 การจัดดอกไม้สด เล่มที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 1780 รัชตา บุญเจริญ
2552 บทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง ฉลาดซื้อ รายวิชา ง31101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 6308 กาญจนา จอมศิลป์
2552 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การโปรแกรมเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2692 สุรีย์ สิงห์เจริญ
2552 การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชุด ถักสวยด้วยมือเรา 10537 เสียงพิณ ควะชาติ
2552 รายงานการทดลองใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา ง 32203 งานประดิษฐ์ เรื่องการประดิษฐ์เศษวัสดุ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3919 ณีรนุช ตุ้มจ้อย
2551 ผลการทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชา ง40206 เทคโนโลยีกับสารนิเทศ เรื่อง ระบบปฏิบัติการ (Operating System) ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 1052 กัลยา กลิ่นเชิดชู

หน้าที่ : 12


จัดทำโดย: งานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนดัดรุณี
เว็บไซต์: http://ap.ddn.ac.th อีเมล์: webmaster@ddn.ac.th