ฐานข้อมูลสื่อการเรียนการสอน / สื่อเผยแพร่ผลงานครู
โรงเรียนดัดดรุณี ฉะเชิงเทราภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สุขศึกษา และพละศึกษา

ศิลปะ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รวมทั้งหมด

ศิลปะ

มีผลงานวิชาการทั้งหมด 2 ผลงาน / แสดงหน้าละ 2 ผลงาน
ปีที่ผลิต เรื่อง เปิดอ่าน ผู้จัดทำ/เผยแพร่
2552 การลีลาศเบื้องต้น เรื่อง "ลีลาศจังหวะบีกิน" 3624 พัชรี เอี่ยมอาภรณ์
2552 การลีลาศเบื้องต้น เรื่อง "ลีลาศจังหวะช่า ช่า ช่า" 209 พัชรี เอี่ยมอาภรณ์

หน้าที่ : 1


จัดทำโดย: งานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนดัดรุณี
เว็บไซต์: http://ap.ddn.ac.th อีเมล์: webmaster@ddn.ac.th