ฐานข้อมูลสื่อการเรียนการสอน / สื่อเผยแพร่ผลงานครู
โรงเรียนดัดดรุณี ฉะเชิงเทราภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สุขศึกษา และพละศึกษา

ศิลปะ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รวมทั้งหมด

วิทยาศาสตร์

มีผลงานวิชาการทั้งหมด 13 ผลงาน / แสดงหน้าละ 13 ผลงาน
ปีที่ผลิต เรื่อง เปิดอ่าน ผู้จัดทำ/เผยแพร่
2557 ธาตุและสารประกอบ 712 ณรงค์ แช่มประสิทธิ์
2557 แผนการจัดการเรียนรู้ EIS 650 ณรงค์ แช่มประสิทธิ์
2555 เอกสารประกอบการเรียนครูเพ็ญประภา หร่ายเจริญ 1700 เพ็ญประภา หร่ายเจริญ
2553 สารชีวโมเลกุล 1129 คริษฐา เสมานิตย์
2553 แบบจำลองอะตอม 1137 คริษฐา เสมานิตย์
2553 กรด-เบส 716 คริษฐา เสมานิตย์
2552 พันธะโคเวเลนต์ 923 ณรงค์ แช่มประสิทธิ์
2552 เคมีพื้นฐาน 2032 ณรงค์ แช่มประสิทธิ์
2551 พันธะไอออนิค 1351 ณรงค์ แช่มประสิทธิ์
2549 รูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์ 869 ณรงค์ แช่มประสิทธิ์
2549 รายงานการทดลองใช้สื่อคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียช่วยสอน เรื่องไฟฟ้ากระแสตรง สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม วิชาฟิสิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 706
2549 รายงานการทดลองใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ปฏิสัมพันธ์ สาระการเรียนรู้พื้นฐานโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 719 บัญชา กลิ่นเชิดชู
2548 โครงสร้างอะตอม 872 ณรงค์ แช่มประสิทธิ์

หน้าที่ : 1


จัดทำโดย: งานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนดัดรุณี
เว็บไซต์: http://ap.ddn.ac.th อีเมล์: webmaster@ddn.ac.th