ฐานข้อมูลสื่อการเรียนการสอน / สื่อเผยแพร่ผลงานครู
โรงเรียนดัดดรุณี ฉะเชิงเทราภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สุขศึกษา และพละศึกษา

ศิลปะ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รวมทั้งหมด

วิทยาศาสตร์

มีผลงานวิชาการทั้งหมด 13 ผลงาน / แสดงหน้าละ 13 ผลงาน
ปีที่ผลิต เรื่อง เปิดอ่าน ผู้จัดทำ/เผยแพร่
2557 ธาตุและสารประกอบ 1002 ณรงค์ แช่มประสิทธิ์
2557 แผนการจัดการเรียนรู้ EIS 735 ณรงค์ แช่มประสิทธิ์
2555 เอกสารประกอบการเรียนครูเพ็ญประภา หร่ายเจริญ 1845 เพ็ญประภา หร่ายเจริญ
2553 สารชีวโมเลกุล 1211 คริษฐา เสมานิตย์
2553 แบบจำลองอะตอม 1220 คริษฐา เสมานิตย์
2553 กรด-เบส 793 คริษฐา เสมานิตย์
2552 พันธะโคเวเลนต์ 1013 ณรงค์ แช่มประสิทธิ์
2552 เคมีพื้นฐาน 2325 ณรงค์ แช่มประสิทธิ์
2551 พันธะไอออนิค 1440 ณรงค์ แช่มประสิทธิ์
2549 รูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์ 981 ณรงค์ แช่มประสิทธิ์
2549 รายงานการทดลองใช้สื่อคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียช่วยสอน เรื่องไฟฟ้ากระแสตรง สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม วิชาฟิสิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 745
2549 รายงานการทดลองใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ปฏิสัมพันธ์ สาระการเรียนรู้พื้นฐานโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 772 บัญชา กลิ่นเชิดชู
2548 โครงสร้างอะตอม 988 ณรงค์ แช่มประสิทธิ์

หน้าที่ : 1


จัดทำโดย: งานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนดัดรุณี
เว็บไซต์: http://ap.ddn.ac.th อีเมล์: webmaster@ddn.ac.th