ฐานข้อมูลสื่อการเรียนการสอน / สื่อเผยแพร่ผลงานครู
โรงเรียนดัดดรุณี ฉะเชิงเทราภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สุขศึกษา และพละศึกษา

ศิลปะ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รวมทั้งหมด

คณิตศาสตร์

มีผลงานวิชาการทั้งหมด 7 ผลงาน / แสดงหน้าละ 7 ผลงาน
ปีที่ผลิต เรื่อง เปิดอ่าน ผู้จัดทำ/เผยแพร่
2556 รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนจริง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 156 วิชุดา คงวัฒนะ
2553 แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ 9560 ชูศรี จันทร์อ่ำ
2552 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับและอนุกรม ชั้น ม.5 42241 ประภัสสร โทประเสริฐ
2552 แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ 6335 ศิริพร จันทรวงศ์
2550 ผลการเรียนแบบร่วมมือ 3 วิธีที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา ค40202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2697 ชวิทธิ์ เทศดี
2549 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และเจตคติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่าการสอนด้วยโปรแกรมจีเอสพี กับการสอนปกติ 1235 สมพงศ์ วิจิตรวงศ์
2549 ผลของการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักที่มีต่อการพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 986 สมพงศ์ วิจิตรวงศ์

หน้าที่ : 1


จัดทำโดย: งานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนดัดรุณี
เว็บไซต์: http://ap.ddn.ac.th อีเมล์: webmaster@ddn.ac.th