ฐานข้อมูลสื่อการเรียนการสอน / สื่อเผยแพร่ผลงานครู
โรงเรียนดัดดรุณี ฉะเชิงเทราภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สุขศึกษา และพละศึกษา

ศิลปะ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รวมทั้งหมด

ภาษาไทย

มีผลงานวิชาการทั้งหมด 4 ผลงาน / แสดงหน้าละ 4 ผลงาน
ปีที่ผลิต เรื่อง เปิดอ่าน ผู้จัดทำ/เผยแพร่
2554 เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ท33203 การเขียน 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 6285 ปฐมารัตน์ ฤกษ์มงคล
2551 ผลการใช้นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการเขียนภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 982
2549 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะหลักการใช้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 783
2549 การสร้างและการใช้เกมคำถามนำชัยในการสอนซ่อมเสริมวิชาภาษาไทย ท41101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 944 อำนาจ จุนวังโส

หน้าที่ : 1


จัดทำโดย: งานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนดัดรุณี
เว็บไซต์: http://ap.ddn.ac.th อีเมล์: webmaster@ddn.ac.th