ฐานข้อมูลสื่อการเรียนการสอน / สื่อเผยแพร่ผลงานครู
โรงเรียนดัดดรุณี ฉะเชิงเทราภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สุขศึกษา และพละศึกษา

ศิลปะ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รวมทั้งหมด

ทั้งหมด

มีผลงานวิชาการทั้งหมด 65 ผลงาน / แสดงหน้าละ 5 ผลงาน
ปีที่ผลิต เรื่อง เปิดอ่าน ผู้จัดทำ/เผยแพร่
2549 รายงานการทดลองใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ปฏิสัมพันธ์ สาระการเรียนรู้พื้นฐานโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 986 บัญชา กลิ่นเชิดชู
2549 การสร้างและการใช้เกมคำถามนำชัยในการสอนซ่อมเสริมวิชาภาษาไทย ท41101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 953 อำนาจ จุนวังโส
2549 รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดดอกไม้สด ง40223 ชั้นมัธยศึกษาปีที่ 5 142 รัชตา บุญเจริญ
2548 โครงสร้างอะตอม 1353 ณรงค์ แช่มประสิทธิ์
2546 ผลการใช้แฟ้มงานแสดงพฤติกรรมการเรียนประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 827 กัลยา กลิ่นเชิดชู

หน้าที่ : 1234


จัดทำโดย: งานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนดัดรุณี
เว็บไซต์: http://ap.ddn.ac.th อีเมล์: webmaster@ddn.ac.th