ฐานข้อมูลสื่อการเรียนการสอน / สื่อเผยแพร่ผลงานครู
โรงเรียนดัดดรุณี ฉะเชิงเทราภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สุขศึกษา และพละศึกษา

ศิลปะ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รวมทั้งหมด

ทั้งหมด

มีผลงานวิชาการทั้งหมด 65 ผลงาน / แสดงหน้าละ 20 ผลงาน
ปีที่ผลิต เรื่อง เปิดอ่าน ผู้จัดทำ/เผยแพร่
2551 หนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง ย้อนอดีตเมืองฉะเชิงเทรา 984 สุวพร สิฏฐกุล
2551 พันธะไอออนิค 1738 ณรงค์ แช่มประสิทธิ์
2551 การประเมินโครงการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาของโรงเรียนผาณิตวิทยา 268 พรพิมล นิยมพันธุ์
2551 ผลการใช้นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการเขียนภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 971
2551 ผลของการให้คำปรึกษาตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการที่มีต่อการลดน้ำหนัก ของนักเรียนที่เป็นโรคอ้วน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 947 มยุรีย์ ลิ้มยิ่งเจริญ
2550 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 893 กัลยา กลิ่นเชิดชู
2550 บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง "พระรัตนตรัย หัวใจพระพุทธศาสนา" 1095 อุบลรัตน์ อัมพรโชติ
2550 รายงานการสร้างความและทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำเร็จ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 969 อุบล ศรีชัย
2550 ผลของการใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มาจากครอบครัวแตกแยก 914 เสาวภาพ วานิชกิตติกูล
2550 ผลของการให้คำปรึกษากลุ่มแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลางที่มีต่อแรงจูงใจภายใน ในการเรียนรู้ด้วยตอนเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ 870 ไพเราะ แช่มประสิทธิ์
2550 ผลการเรียนแบบร่วมมือ 3 วิธีที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา ค40202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2676 ชวิทธิ์ เทศดี
2549 การใช้แบบรายงานการดำเนินงานและติดตามผล เรื่อง การสร้างชิ้นงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดัดดรุณี. 848 กัลยา กลิ่นเชิดชู
2549 รูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์ 1289 ณรงค์ แช่มประสิทธิ์
2549 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และเจตคติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่าการสอนด้วยโปรแกรมจีเอสพี กับการสอนปกติ 1214 สมพงศ์ วิจิตรวงศ์
2549 ผลของการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักที่มีต่อการพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 963 สมพงศ์ วิจิตรวงศ์
2549 การทดลองใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 ง33101 (งานประดิษฐ์) เรื่องการถักโครเชต์ (Crochet) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 1226 เสียงพิณ ควะชาติ
2549 รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 876 รัตนาภรณ์ เจษฎาฉัตร
2549 รายงานการทดลองใช้สื่อคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียช่วยสอน เรื่องไฟฟ้ากระแสตรง สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม วิชาฟิสิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 943
2549 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะหลักการใช้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 772
2549 รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง ฉลาดซื้อ รายวิชา ง31101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 1184 กาญจนา จอมศิลป์

หน้าที่ : 1234


จัดทำโดย: งานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนดัดรุณี
เว็บไซต์: http://ap.ddn.ac.th อีเมล์: webmaster@ddn.ac.th