ฐานข้อมูลสื่อการเรียนการสอน / สื่อเผยแพร่ผลงานครู
โรงเรียนดัดดรุณี ฉะเชิงเทราภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สุขศึกษา และพละศึกษา

ศิลปะ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รวมทั้งหมด

ทั้งหมด

มีผลงานวิชาการทั้งหมด 65 ผลงาน / แสดงหน้าละ 20 ผลงาน
ปีที่ผลิต เรื่อง เปิดอ่าน ผู้จัดทำ/เผยแพร่
2553 ระบบห้องเรียนออนไลน์ (e-Classroom System) 1180 กัลยา กลิ่นเชิดชู
2553 บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การประดิษฐ์ดอกคุณนายตื่นสาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 17786 วันเพ็ญ เรื่องรัชนีกร
2553 รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่องการประดิษฐ์เศษวัสดุ การงานอาชีพและเทคโนโลยี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2553 2503 ณีรนุช ตุ้มจ้อย
2552 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับและอนุกรม ชั้น ม.5 41108 ประภัสสร โทประเสริฐ
2552 แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ 6072 ศิริพร จันทรวงศ์
2552 บทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง ฉลาดซื้อ รายวิชา ง31101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 1491 กาญจนา จอมศิลป์
2552 พันธะโคเวเลนต์ 915 ณรงค์ แช่มประสิทธิ์
2552 เคมีพื้นฐาน 2028 ณรงค์ แช่มประสิทธิ์
2552 ห้องเรียนสังคมออนไลน์ (Learning Social Network) 3 กัลยา กลิ่นเชิดชู
2552 ระบบปฏิบัติการ 951 กัลยา กลิ่นเชิดชู
2552 สื่อคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียช่วยสอน เรื่อง ไฟฟ้ากระแสตรง 2335 ประเสริฐ แจ้งตระกูล
2552 บทเรียนสำเร็จรูป รายวิชา ง40223 การจัดดอกไม้สด เล่มที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 1401 รัชตา บุญเจริญ
2552 แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง TENSES รายวิชา อ43101 ภาษาอังกฤษ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 1193
2552 บทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง ฉลาดซื้อ รายวิชา ง31101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 5436 กาญจนา จอมศิลป์
2552 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การโปรแกรมเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2364 สุรีย์ สิงห์เจริญ
2552 การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชุด ถักสวยด้วยมือเรา 8564 เสียงพิณ ควะชาติ
2552 การลีลาศเบื้องต้น เรื่อง "ลีลาศจังหวะบีกิน" 3356 พัชรี เอี่ยมอาภรณ์
2552 การลีลาศเบื้องต้น เรื่อง "ลีลาศจังหวะช่า ช่า ช่า" 3840 พัชรี เอี่ยมอาภรณ์
2552 รายงานการทดลองใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา ง 32203 งานประดิษฐ์ เรื่องการประดิษฐ์เศษวัสดุ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3451 ณีรนุช ตุ้มจ้อย
2551 ผลการทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชา ง40206 เทคโนโลยีกับสารนิเทศ เรื่อง ระบบปฏิบัติการ (Operating System) ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 748 กัลยา กลิ่นเชิดชู

หน้าที่ : 1234


จัดทำโดย: งานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนดัดรุณี
เว็บไซต์: http://ap.ddn.ac.th อีเมล์: webmaster@ddn.ac.th