ฐานข้อมูลสื่อการเรียนการสอน / สื่อเผยแพร่ผลงานครู
โรงเรียนดัดดรุณี ฉะเชิงเทราภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สุขศึกษา และพละศึกษา

ศิลปะ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รวมทั้งหมด

ทั้งหมด

มีผลงานวิชาการทั้งหมด 65 ผลงาน / แสดงหน้าละ 20 ผลงาน
ปีที่ผลิต เรื่อง เปิดอ่าน ผู้จัดทำ/เผยแพร่
2553 ระบบห้องเรียนออนไลน์ (e-Classroom System) 41 กัลยา กลิ่นเชิดชู
2553 บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การประดิษฐ์ดอกคุณนายตื่นสาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 18054 วันเพ็ญ เรื่องรัชนีกร
2553 รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่องการประดิษฐ์เศษวัสดุ การงานอาชีพและเทคโนโลยี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2553 2807 ณีรนุช ตุ้มจ้อย
2552 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับและอนุกรม ชั้น ม.5 41937 ประภัสสร โทประเสริฐ
2552 แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ 6186 ศิริพร จันทรวงศ์
2552 บทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง ฉลาดซื้อ รายวิชา ง31101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 1688 กาญจนา จอมศิลป์
2552 พันธะโคเวเลนต์ 1175 ณรงค์ แช่มประสิทธิ์
2552 เคมีพื้นฐาน 2556 ณรงค์ แช่มประสิทธิ์
2552 ห้องเรียนสังคมออนไลน์ (Learning Social Network) 141 กัลยา กลิ่นเชิดชู
2552 ระบบปฏิบัติการ 1073 กัลยา กลิ่นเชิดชู
2552 สื่อคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียช่วยสอน เรื่อง ไฟฟ้ากระแสตรง 2459 ประเสริฐ แจ้งตระกูล
2552 บทเรียนสำเร็จรูป รายวิชา ง40223 การจัดดอกไม้สด เล่มที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 1543 รัชตา บุญเจริญ
2552 แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง TENSES รายวิชา อ43101 ภาษาอังกฤษ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 1315
2552 บทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง ฉลาดซื้อ รายวิชา ง31101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 6061 กาญจนา จอมศิลป์
2552 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การโปรแกรมเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2489 สุรีย์ สิงห์เจริญ
2552 การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชุด ถักสวยด้วยมือเรา 10004 เสียงพิณ ควะชาติ
2552 การลีลาศเบื้องต้น เรื่อง "ลีลาศจังหวะบีกิน" 3474 พัชรี เอี่ยมอาภรณ์
2552 การลีลาศเบื้องต้น เรื่อง "ลีลาศจังหวะช่า ช่า ช่า" 40 พัชรี เอี่ยมอาภรณ์
2552 รายงานการทดลองใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา ง 32203 งานประดิษฐ์ เรื่องการประดิษฐ์เศษวัสดุ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3679 ณีรนุช ตุ้มจ้อย
2551 ผลการทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชา ง40206 เทคโนโลยีกับสารนิเทศ เรื่อง ระบบปฏิบัติการ (Operating System) ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 862 กัลยา กลิ่นเชิดชู

หน้าที่ : 1234


จัดทำโดย: งานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนดัดรุณี
เว็บไซต์: http://ap.ddn.ac.th อีเมล์: webmaster@ddn.ac.th